Opzet OV cursussen per 1 mei 2017

Opzet OV cursussen per 1 mei 2017

De Outdoor cursussen zijn vernieuwd. Vanaf 1 mei 2017 start je met een basiscursus sportklimmen in de rots; single pitch genaamd. Aansluitend daarop kan je een module 'multi-pitch sportklimmen' of een module ‘trad klimmen' volgen. Hieronder lees je wat de inhoud van de cursussen is en wat de aan te leren competenties zijn. 

De meeste mensen komen tegenwoordig in de klimhal voor het eerst in aanraking met de klimsport. Nadat ze een cursus Indoor Toprope en een cursus Indoor Voorklimmen hebben gevolgd wil een deel van deze mensen graag buiten gaan klimmen. Dat zal voor de meerderheid in goed ingerichte sportklimgebieden zoals Berdorf, Siurana, Margalef, de Frankenjura, Kalymnos of Orpierre zijn. Bij deze klimmers is behoefte aan een cursus die opleidt tot zelfstandig klimmer in sportklimroutes van één lengte; single pitch routes genaamd.

Tot dusver kwamen de sportklimcursussen outdoor van de NKBV niet overeen met deze behoefte. De cursus Outdoor Voorklimmen (OV) omvatte namelijk ook het klimmen van routes met meerdere touwlengtes (multi-pitch) en het (beperkt) leggen van mobiele zekeringen. Overbodige zaken voor de klimmers die alleen maar sportklimroutes willen klimmen. Naar aanleiding van het interne NKBV project Kaderbeleid is gekeken naar de behoeften van klimmers in Nederland. Daaruit kwam de wens voort om de cursusstructuur zo in te richten dat die tegemoet kwam aan de behoeften van de klimmers, zonder overbodige ballast.

Van OV en AK naar Single pitch, multi-pitch en trad

De nieuwe structuur is als volgt: klimmers starten vanaf 1 mei 2017 met een basiscursus sportklimmen in de rots; single pitch genaamd. De klimmers die daarna verder willen leren, kunnen kiezen uit twee aanvullende modules. Eén module voor multi-pitch sportklimmen en één module voor het klimmen op eigen zekeringen, het ‘Trad’ (traditioneel) klimmen.

De modulaire opbouw maakt het mogelijk om specifiek die cursus te doen die men wil. Het is niet zo dat er nu per sé een drie maal zo hoge tijdsinvestering vereist is om de kennis en kunde van de oude OV cursus/opleiding op te doen. Alle denkbare combinaties zijn mogelijk – het staat instructeurs vrij om naar eigen inzicht cursussen aan te bieden. Wie bijvoorbeeld cursisten gelijk het single pitch en multi-pitch sportklimmen wil aanleren kan daar een cursus op maat voor aanbieden. Deze cursussen worden afgesloten met een specifieke aantekening (‘multi-pitch’, of ‘trad’) op het klimvaardigheidsbewijs OV (single pitch).

 

Buiten klimmen start met een cursus single pitch sportklimmen. Wie daarna verder wil kan een cursus/module multi-pitch  sportklimmen of Trad klimmen gaan doen. [1].

De opleiding tot instructeur is medio 2015 al ingericht met een basisopleiding tot ‘sportkliminstructeur (SKI3) single pitch’ en vervolgopleidingen tot instructeur ‘multi-pitch klimmen’ en ‘trad klimmen’. Deze vervolgopleidingen worden aangeboden als aantekeningen bovenop de basisopleiding. Om de modules/cursussen multi-pitch en trad te geven moet de instructeur in het bezit zijn van de specifieke aantekening. Alle instructeurs zijn medio 2015 ingeschaald naar deze nieuwe indeling. Je kan als instructeur eenvoudig in MijnNKBV controleren welke aantekening je hebt. 

Competenties OUTDOOR cursussen

De competenties die vanaf 1 mei 2017 minimaal aangeleerd moeten worden bij de outdoor klimcursussen en -modules van de NKBV vind je in de link hieronder. Per cursus wordt in dit document uitgelegd waar de cursus voor bedoeld is (‘scope’), wat de ingangseis is, hoe de cursusomgeving er uit ziet, en wat de aanbevolen leeftijdsgrenzen zijn. Daarna worden de minimaal te behandelen competenties benoemd en er wordt afgesloten met een checklist die bij de examens voor het klimvaardigheidsbewijs kan worden gehanteerd. 

Het document is primair bedoeld voor NKBV instructeurs en regio’s/verenigingen/bedrijven die cursussen aanbieden die worden afgesloten met een klimvaardigheidsbewijs. De bij elke cursus genoemde competenties zijn voor hen bedoeld. We raden aan om de scope en de checklists te gebruiken om aan cursisten duidelijk te maken wat de inhoud van de NKBV klimcursussen is. Hierin staat kort en bondig wat de bedoeling en inhoud van de betreffende cursus is.

De inhoud van de NKBV cursussen outdoor bouwt voort op de indoor cursussen, waarvan de inhoud als bekend wordt verondersteld. Binnen de outdoor cursussen bouwen de beide modules trad en multi-pitch voort op de single pitch cursus. De modules zelf zijn losstaand, Outdoor Voorklimmen Trad kan gevolgd worden zonder voorkennis van multi-pitch klimmen en vice versa:

  • Indoor Toprope
  • Indoor Voorklimmen
  • Outdoor Voorklimmen Single Pitch
    • Multi-pitch sportklimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)
    • Trad klimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)

Literatuur

De inhoud en over te brengen competenties wordt relatief uitvoerig omschreven. De reden hiervoor is dat er nog met de huidige NKBV literatuur in de vorm van cursusboekjes en instructeurshandleidingen OV gewerkt zal moeten worden. Nieuwe literatuur is weliswaar gepland, maar niet op afzienbare termijn beschikbaar. Daar waar nodig wordt in het document uitgebreider op de materie ingegaan of wordt verwezen naar het kenniscentrum. Voor een instructeur zal het zonder al te veel moeite mogelijk zijn om de huidige literatuur te blijven gebruiken om de cursussen nieuwe stijl vorm te geven.
 
De actuele NKBV Opleidingsnormen en bepaalde in het Kenniscentrum vermelde technieken kunnen in weerspraak zijn met de laatste oplagen van de cursusboekjes en instructeurshandleidingen. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen’. Waar dit het geval is, gaan de actuele NKBV Opleidingsnormen en de bijbehorende artikelen in het Kenniscentrum voor op de cursusboekjes en instructeurshandleidingen. Drukwerk laat zich immers niet zo snel en slechts tegen hogere kosten aanpassen dan een online document.
 

Bij belangrijke wijzigingen in de opleidingsnormen/opleidingsliteratuur zal het sportklimkader via de kadernieuwsbrief en nieuwsberichten op Academie.nkbv.nl op de hoogte gebracht worden. Vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan opleidingen@nkbv.nl. Succes met het organiseren van je klimcursussen Outdoor Voorklimmen nieuwe stijl!

Op- en aanmerkingen kun je naar opleidingen@nkbv.nl sturen. 

Download 

[1] De juiste spellingswijze is ‘single pitch’ en ‘multi-pitch’.