Info voor docenten Lichamelijke Opvoeding

Sportklimbegeleider in het onderwijs
Klimmen staat volop in de belangstelling het Nederlandse onderwijs. Klimmen is een aantrekkelijke en uitdagende activiteit voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en is daarom vaak opgenomen in het lesprogramma. Om als docent met leerlingen verantwoord, veilig, uitdagend en gevarieerd te kunnen klimmen, is een gedegen opleiding noodzakelijk. Tijdens een aantal jaren van intensief samenwerken tussen KVLO, ALO’s en de NKBV, zijn er opleidingstrajecten, speciaal gericht op de specifieke situaties in het onderwijs en de docent LO ontwikkeld. De opleidingen zijn vergelijkbaar met de opleidingen Sportklimbegeleider en Sportkliminstructeur Indoor Toprope binnen de NKBV. Aan deze opleidingen zijn onderwijsgerichte modules toegevoegd.

De opleidingstrajecten worden sinds een paar jaar aangeboden binnen het opleidingstraject van de ALO’s en als bij- en nascholing van docenten LO die al in de praktijk werkzaam zijn. Met het behaalde certificaat kan de docent LO aantonen in staat te zijn op een veilige manier kliminstructie te geven binnen het onderwijs.

Heb jij via je ALO opleiding de aantekening sportklimmen reeds behaald? Dan kun je direct een NKBV licentie Sportklimbegeleider indoor toprope aanvragen. Stuur een scan van je diploma + cijferlijst met je klimcijfers en je NKBV-lidnummer naar opleidingen@nkbv.nl. Na controle van je gegevens ontvang je bericht of de licentie wordt toegekend. 

Twee onderwijsgerelateerde opleidingen
Vanuit de NKBV zijn twee opleidingen te volgen die van teopassing zijn op docenten Lichamelijke Opvoeding:

  • De basisopleiding Sportklimbegeleider indoor toprope onderwijs (SKB-O) heeft een zodanig niveau dat men leerlingen in de schoolsituatie op een veilige manier kan introduceren in het sportklimmen. Daarnaast is de meerwaarde van deze opleiding dat er een verdieping is, gericht op gevarieerd en uitdagend klimonderwijs, met andere didactische werkvormen dan instrueren. Tevens moet een klimwand en het benodigde materiaal kunnen worden beheerd en ingericht ter ondersteuning van de klimlessen.
  • Door een aanvullend traject te volgen in de vorm van een stage, een module voorklimmen en een Proeve van Bekwaamheid kan de kennis verder worden uitgebreid tot Sportkliminstructeur indoor toprope.

Docenten LO die beide opleidingstrajecten hebben gevolgd en de Proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd hebben daarmee de NKBV- licentie Sportkliminstructeur indoor toprope behaald. Hiermee mogen ze hun leerlingen opleiden tot het klimvaardigheidsbewijs (KVB) Indoor Toprope, zoals dat door de NKBV wordt uitgegeven.

De opleidingen SKB-O Indoor Toprope en SKI Indoor Toprope worden verzorgd door de ALO’s. De ALO’s verzorgen de opleidingen zelf of huren hiervoor andere door hen geaccrediteerde organisaties in. Om binnen het onderwijs veilig aan een klimwand te kunnen begeleiden is de basisopleiding Sportklimbegeleider Indoor Toprope onderwijs voldoende voor docenten LO.

Is de opleiding verplicht voor LO docenten?
Nee, het bevoegd gezag van een school kan bepalen wie in de school klimactiviteiten in het kader van de lessen LO mag verzorgen. De klimopleidingen hebben dus niet de status van een bevoegdheid, maar zijn een door de beroepsgroep aanbevolen standaard. De omvang van deze scholingen is afhankelijk van de al aanwezige competenties bij de deelnemer: ervaring in klimmen en geven van klimonderwijs, gevolgde cursussen. De scholingen tellen mee voor het beroepsregister KVLO.

Hoe ziet de bijscholing eruit voor bestaande LO docenten?
De opleiding bestaat uit drie delen. In deel 1 leer je zelfstandig klimmen. In deel 2 leer je lesgeven bij de wand, aangevuld door deel drie waarin je de klimvaardigheid van de cursisten leert beoordelen.

Deel 1: Cursus Indoor Toprope. De cursus wordt afgesloten met het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Door KVLO geaccrediteerd met 8 punten.

Deel 2: Opleiding Sportklimbegeleider indoor toprope onderwijs. Ingangseis: Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope of aantoonbaar eerder verworven competenties.

De volgende onderwerpen komen bij deel 2 aan bod:

  • Het verzorgen van kliminstructies aan beginnende klimmers;
  • Vervolg op basistechniek van het klimmen alsmede opbouw van meer gevorderde klimtechnieken en mogelijke aanbiedingsvormen;
  • Spel- en bouldervormen;
  • Klimkennis;
  • Beheer van klimwanden en klimmateriaal;
  • Routes bouwen en de beveiliging daarvan;
  • Theorietoets. Door KVLO geaccrediteerd met 18 punten. Het volgen van deel 1 en 2 tezamen levert een maximum van 24 punten op.

Deel 3: Dit is het standaard traject voor Sportkliminstructeur Indoor Toprope 

Waar kan ik de opleidingen volgen en wat kosten ze?
Informeer bij de ALO bij jou in de buurt wat de kosten en de mogelijkheden zijn. Zowel open lijn als incompany onderwijs behoort tot de opties. De volgende scholen zijn aangesloten: Amsterdam  (ESG), Tilburg (Fontys), Groningen (Hanzehogeschool), Arnhem/Nijmegen (HAN) en Zwolle (CALO).